ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ภายในปี 2558 โรงเรียนกงหราพิชากรเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล

 

พันธกิจของโรงเรียน

พัฒนาโรงเรียนกงหราพิชากร ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล