ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ช
 
 
กงหราทั้งผองเราน้องพี่
สามัคคีมีวินัยใฝ่ศึกษา
เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่นเป็นเวลา
รักก้าวหน้าชนะตนเป็นคนดี
คุณธรรมเด่น วิชาดี สีดำแดง
ใจกล้าแกร่งแข็งแรงกว่าสง่าศรี
การกีฬาสร้างชื่อไปทั่วธานี
เป็นศักดิ์ศรีกงหรามานานวัน
แต่งกายดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์
เน้นประหยัดร่าเริงใจให้สุขสันต์
การเรียนดีมีผลงานคู่สถาบัน
เราร่วมกันพัฒนากงหราพิชากร
 

เพลงสถาบัน
ผู้ประพันธ์
นายจบ แก้วทิพย์
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกงหราพิชากร
 
         

มาพวกเรามากงหราพิชากร ถิ่นที่สั่งสอนให้พวกเราเก่งดี ธงสีดำแดงรู้รักสามัคคี ให้เธอฉันมีปัญญา อยู่ด้วยรวมใจไทยพุทธมุสลิม งดงามรอยยิ้มพิมพ์ใจเริงร่า สร้างโอกาสให้เด็กไทยพัฒนา สู่ความก้าวหน้ากงหราพิชากร

จริยธรรมพัฒนา วิชาการทันสมัย อนามัยสมบูรณ์ เกื้อกูลชุมชน สร้างเสริมประสบการณ์ สืบสานความเป็นไทย ระเบียบวินัย ตั้งใจประพฤติตน

ภูเขาบรรทัดสูงใหญ่เสียดฟ้า ละลานตาธรรมชาติน่ายล ทักษะศาสตร์ศิลป์ประสิทธิผล ขยันอดทนเป็นคนดีศรีสังคม

ชนะตนนั้นแลเป็นคนดี คติพจน์บทนี้พวกเรายึดมั่น สร้างสังคมอุดมปัญญา การวิชากิจกรรม ความสัมพันธ์ชุมชนทุกคนร่วมกัน

มีคุณธรรมนำใจใฝ่พัฒนา รู้ก้าวหน้าเทคโนโลยีมีมาตรฐาน ยึดเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวัน ก้าวเดินพร้อมกันกงหราพิชากร

น้ำตกดื่นดาษ ธรรมชาติเขียวขจี สามัคคีสองศาสนา รัฐ-ประชาร่วมใจ เมืองใหญ่แห่งขุนเขา ภูมิลำเนาแหล่งต้นน้ำ เลิศล้ำโรงเรียนในฝัน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เรารู้รักสามัคคี ทุกอย่างล้วนมีที่..กงหราพิชากร

มาพวกเรามากงหราพิชากร ถิ่นที่สั่งสอนให้พวกเราเก่งดี ธงสีดำแดงรู้รักสามัคคี ให้เธอฉันมีปัญญา อยู่ด้วยรวมใจไทยพุทธมุสลิม งดงามรอยยิ้มพิมพ์ใจเริงร่า สร้างโอกาสให้เด็กไทยพัฒนา สู่ความก้าวหน้ากงหราพิชากร