ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อักษรย่อ
  
ก สีแดง หมายถึง พลังใน การพัฒนาการศึกษา
  
พ สีดำ หมายถึง ความมั่นคง ความมุ่งมั่น
กราฟ  หมายถึงความเจริญก้าวหน้า
ดวงเทียน หมายถึงการให้ความรู้แก่เยาวชน  ล้อมรอบด้วยรวงข้าวซึ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์