ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนกงหราพิชากร

คือ ชีวีแจ่มใส

     นักเรียนโรงเรียนกงหราพิชากรชอบเล่นกีฬา และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นนักเรียนที่มีความร่าเริงสดใส ส่งผลให้มีสุขภาพจิตดี และมีชีวีที่แจ่มใส

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
คือ
องค์กรแห่งการสร้างสรรค์คนดี

     โรงเรียนกงหราพิชากรเป็นแหล่งที่ให้ความรู้แก่เยาวชน และหล่อหลอมจิตใจของเยาวชนเหล่านั้นให้เป็นเยาวชนที่จบออกไปอย่างมีคุณภาพและเป็นคนดีในสังคม โดยความสำเร็จเหล่านั้นดูได้จากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในชีวิต