ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กฎระเบียบทั่วไป
กฎระเบียบทั่วไป

ระเบียบการแต่งกายในหนึ่งสัปดาห์

วันจันทร์        แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน

วันอังคาร       แต่งกายตามตารางเรียน

วันพุธ            ม.ต้น แต่งกายชุดลูกเสือ-เนตรนารี  / ม.ปลาย แต่งกายชุดพละ

วันพฤหัสบดี    แต่งกายตามตารางเรียน

วันศุกร์          แต่งกายชุดเสื้อสีที่สังกัด

 

ระเบียบการมาโรงเรียน

นักเรียนทุกคนต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาดังนี้
   เวลา 08.00-08.25 น.  เข้าแถวร้องเพลงชาติ  ขอพร  สวดมนต์  
  
เวลา
08.10-08.40 น.  ร่วมกิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา รับผิดชอบเขตพื้นที่ทำความสะอาด
   เวลา
08.30-15.40 น. เรียน
   เวลา
15.40 น.          เลิกเรียน

(หากนักเรียนมาถึงโรงเรียนไม่ทันเวลาดังกล่าว จะถือว่านักเรียนมาโรงเรียนสายและต้องลงบันทึกประจำวัน)

 

ระเบียบการเข้าแถวร้องเพลงชาติ
     เมื่อนักเรียนได้ยินเสียงสัญญาณเรียกเข้าแถว เวลา 08.00 น. นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าแถวโดยพร้อมเพรียงกันหน้าเสาธง เพื่อทำกิจกรรมตามขั้นตอนดังนี้
เข้าแถวหน้าเสาธง   ร้องเพลงชาติ 
สวดมนต์    สำหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ
ขอพร  สำหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม
ถวายความเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
รับฟังคำชี้แจงของครูเวรประจำวัน
-  ทำกิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา รับผิดชอบเขตพื้นที่ทำความสะอาด
เดินเข้าห้องเรียนเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ
สำหรับผู้ที่มาโรงเรียนสายต้องทำกิจกรรมทุกขั้นตอนก่อนจะเข้าห้องเรียน