ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2562
 
   
ชั้น
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
43
41
84
มัธยมศึกษาปีที่ 2
44
38
82
มัธยมศึกษาปีที่ 3
37
34
71
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
124
113
237
มัธยมศึกษาปีที่ 4
41
54
95
มัธยมศึกษาปีที่ 5
29
49
78
มัธยมศึกษาปีที่ 6
33
65
98
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
103
168
271
รวม
227
281
508