ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2559

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

32

42

74

มัธยมศึกษาปีที่ 2

31

35

66

มัธยมศึกษาปีที่ 3

38

35

73

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

101

112

213

มัธยมศึกษาปีที่ 4

26

50

76

มัธยมศึกษาปีที่ 5

25

31

56

มัธยมศึกษาปีที่ 6

32

37

69

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

83

118

201

รวม

184

230

414