ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปลี่ยนแปลงเปิดเรียนแบบปกติ (Onsite) เป็นวันที่ 10 มกราคม 2565
อ้างถึงหนังสือที่ ศธ  ๐๔๓๒๑.๐๗/๒๗๖ ลงวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
    โรงเรียนกงหราพิชากร ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Onsite เปิดการเรียนทุกระดับชั้น จัดการเรียนการสอนด้วยการสลับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) มาเรียนวันอังคาร วันพฤหัสบดี นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)มาเรียนวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ใช้ตารางเรียนเดิม การแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มเดิม เริ่มวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไปนั้น ขอเลื่อนเปิดเรียนเป็นวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕  ระหว่างวันที่ ๔ - ๗  มกราคม ๒๕๖๕  นักเรียนเรียน online  ขอความร่วมมือผู้ปกครองกำชับ กวดขันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมาตรการคุมเข้มสาธารณสุขป้องกันโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด
    
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2565,11:41   อ่าน 52 ครั้ง