ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวฤทัยรัตน์ คงดำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายก้องเกียรติ ฤทธิ์ชู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวปาริณี รัตน์ชู
ครู คศ.1

นางดุจกาญจน์ วัฒนสุภากาญจน์
ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนรวม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1