ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวฤทัยรัตน์ คงดำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายก้องเกียรติ ฤทธิ์ชู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางดุจกาญจน์ วัฒนสุภากาญจน์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1