ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเลขา อนันต์
ครู คศ.3