ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวฤทัยรัตน์ คงดำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวปาริณี รัตน์ชู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายก้องเกียรติ ฤทธิ์ชู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางดุจกาญจน์ วัฒนสุภากาญจน์
ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนรวม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1