ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธิดารัตน์ หมีนปาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจรูญ ปราบปรี
ครู คศ.2