ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธิดารัตน์ หมีนปาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวโศภิษฐ์ฌา ณ พัทลุง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวรุ่งนภา กลิ่นเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอนุตรา สาม่าน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1