ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธิดารัตน์ หมีนปาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวโศภิษฐ์ฌา ณ พัทลุง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวรุ่งนภา กลิ่นเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอนุตรา สาม่าน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1