ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวฐิตินันท์ ผ่องสุข
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวบุเรียม พรหมปลัด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางปรีญา จันทร์เทพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวทิพย์ปราณี ชูสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางอุบลวรรณ หนูชัยแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1