ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวทิพย์ปราณี ชูสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวบุเรียม พรหมปลัด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางปรีญา จันทร์เทพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวฐิตินันท์ ผ่องสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางอุบลวรรณ หนูชัยแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1