ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวทิพย์ปราณี ชูสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวบุเรียม พรหมปลัด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางปรีญา จันทร์เทพ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2