ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายโดมพงศ์ ทองเรือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางอนงนาฏ ขำนุรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางอุรา ศรีทิพยราษฎร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางนาตยา พรหมเทศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายประเสริฐ ยาชะรัด
ครูสอนอิสลามศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2