ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุรา ศรีทิพยราษฎร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอนงนาฏ ขำนุรักษ์
ครู คศ.3

นายโดมพงศ์ ทองเรือง
ครู คศ.1

นายประเสริฐ ยาชะรัด
ครูสอนอิสลามศึกษา