ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายโดมพงศ์ ทองเรือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอนงนาฏ ขำนุรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางอุรา ศรีทิพยราษฎร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายประเสริฐ ยาชะรัด
ครูสอนอิสลามศึกษา
ครูประจำชั้น /0