ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปรีชา เศรษฐสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุทัศน์ ปาลบัวแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2