ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุทัศน์ ปาลบัวแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายปรีชา เศรษฐสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายสนธยา หนูมาก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3