ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนิคม เพชรภักดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวันวิษา กรดสัน
ครู คศ.1

นายธัชนนท์ ขวัญปลอด
ครูจ้างสอนดนตรี