ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวันวิษา กรดสัน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนิคม เพชรภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายธัชนนท์ ขวัญปลอด
ครูจ้างสอนดนตรี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3