ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

นายอิบหร่อน วงค์ทิตย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวอัญชลิตา รักบุญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนกลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวศิริวิมล นะแหล่
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวญาสุมินทร์ แกล้วทนงค์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ