ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวจันทรา เนตรพันธ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายพิพัฒน์ เหล็มปาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางวนิดา ดมเด็น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2