ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวนิดา ดมเด็น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจุฑารัตน์ สงสุรินทร์
ครู คศ.2

นายพิพัฒน์ เหล็มปาน
ครู คศ.2