ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวจันทรา เนตรพันธ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพิพัฒน์ เหล็มปาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางวนิดา ดมเด็น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2