ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพิพัฒน์ เหล็มปาน
ครู คศ.2

นางจุฑารัตน์ สงสุรินทร์
ครู คศ.2

นางวนิดา ดมเด็น
ครู คศ.2