ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรรณทัย เพชรภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสิด๊ะ ชอบงาม
ครู คศ.2

นายวรพจน์ สั้นดำ
ครู คศ.1