ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรรณทัย เพชรภักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสิด๊ะ ชอบงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายวรพจน์ สั้นดำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1