ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชลทิพย์ สุวรรณพิสุทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสิด๊ะ ชอบงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางวรรณทัย เพชรภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

Miss Jennalyn S Titong
ครูต่างชาติ จ้างสอนภาษาอังกฤษ