ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสิด๊ะ ชอบงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรรณทัย เพชรภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางชลทิพย์ สุวรรณพิสุทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

Miss Jennalyn S Titong
ครูต่างชาติ จ้างสอนภาษาอังกฤษ